Vol 5, No 05 (2017)

Table of Contents

Articles

Nakul Singh, Vikram Singh Kashyap, Rishikesh kumar
Poonam Punia , Surender Jangra
Dr. (Mrs.) Uzoma Ogudu Aja-Okorie
Prof.P.G.Mahajan, Prof. N. V. Patil, Prof. M. S. Shinde
Dr.Onele Adali, Dr.P.Nwafukwa, Dr.U.Aja-Okorie
Preeti Gazbare, Tanuja Hemant Mahajan, Tushar Palekar, Manisha Rathi, Shilpa Khandare
Joanna Baptist, Sanjivani Dhote, Tushar Palekar, Pratik Kamble
Manisha Rathi, Pooja A Oza, Tushar Palekar, Preeti Gazbare, Shilpa Khandare
Yuni Kusmiyati, Yuliasti Eka Purnamaningrum,Isnu Kurnia Nugrahaeni,Waryana,Sudarto Ronoadmodjo
Dr. N.K Singh
Dr. Manisha Rathi, Dr. Tejal Pardeshi Dr. Tushar Palekar, Dr. Ali Irani,
M Vijayakumar, Aishwarya Dehadrai, Lakshmi Pavani P., Tushar Palekar
Davinder Parkash Chechi
Preeti Gazbare, Pawan Suraj Prakash Arora, Tushar Palekar
Manisha Rathi, Fatima Shaikh, Tushar Palekar, Preeti Gazbare, Shilpa Khandare
Mayur Subhash kakade, Kedar Sule, Tushar Palekar
Dinesh Reddy M, N. Vishali
Arpitha Sunny, Dr.C.Sreedhar, T.Srinivas Rao, Akkama.H.G, Asmita Mahapatra
Reena Panu, Shilpa Nagpal
Sejal G Yadav, Kedar Sule, Tushar J Palekar
Swati, Saurabh Charaya
Swati, Saurabh Charaya