Vol 5, No 05 (2017)

Volume 05 Issue 05 May is in Processing

Table of Contents

Articles

Nakul Singh, Vikram Singh Kashyap, Rishikesh kumar
Poonam Punia , Surender Jangra
Dr. (Mrs.) Uzoma Ogudu Aja-Okorie
Prof.P.G.Mahajan, Prof. N. V. Patil, Prof. M. S. Shinde
Dr.Onele Adali, Dr.P.Nwafukwa, Dr.U.Aja-Okorie
Preeti Gazbare, Tanuja Hemant Mahajan, Tushar Palekar, Manisha Rathi, Shilpa Khandare
Joanna Baptist, Sanjivani Dhote, Tushar Palekar, Pratik Kamble
Manisha Rathi, Pooja A Oza, Tushar Palekar, Preeti Gazbare, Shilpa Khandare
Yuni Kusmiyati, Yuliasti Eka Purnamaningrum,Isnu Kurnia Nugrahaeni,Waryana,Sudarto Ronoadmodjo
Dr. N.K Singh
Dr. Manisha Rathi, Dr. Tejal Pardeshi Dr. Tushar Palekar, Dr. Ali Irani, Dr. Ashok Patil
M Vijayakumar, Aishwarya Dehadrai, Lakshmi Pavani P., Tushar Palekar
Davinder Parkash Chechi
Pawan Suraj Prakash Arora
Manisha Rathi, Fatima Shaikh, Tushar Palekar, Preeti Gazbare, Shilpa Khandare
Mayur Subhash kakade, Kedar Sule, Tushar Palekar